AV webshop

Inleiding

Nuki Home Solutions GmbH (Nuki) is een IT-dienstverleningsonderneming en mobiele serviceprovider met een zakelijke focus op het genereren, concipiëren, ontwikkelen, implementeren en commercieel distribueren van geheel geautomatiseerde, software- en hardwaregebaseerde deurslotsystemen (smart lock) en mobiele toepassingen.

Te dien einde biedt Nuki via zijn webshop gebruikers in binnen- en buitenland de mogelijkheid om selectieve producten uit het productassortiment van Nuki te kopen.

Voor zover hier niets anders voorzien is, regelen deze Algemene voorwaarden (AV) de juridische en economische kadervoorwaarden voor de bestelling en koop van waren door klanten via de webshop van Nuki.

§ 1 Geldigheidsbereik

De hiernavolgende ‘Algemene voorwaarden’ (AV) gelden in de op de dag van bestelling geldige versie voor het bestellen van producten via de webshop van Nuki en voor daarop gebaseerde koopcontracten tussen Nuki en zijn klanten. Afwijkende overeenkomsten moeten schriftelijk zijn. Met opgave van zijn bestelling en zijn registratie als klant verklaart de klant zich akkoord met deze AV alsmede met de Gegevensbeschermingsbepaling van Nuki (zie onderstaande § 11) en gebonden door deze contractuele principes.

§ 2 Contractafhandeling

 1. Alle aanbiedingen van Nuki zijn vrijblijvend en dienen opgevat te worden als aansporing voor de Gebruiker om zelf een offerte te overleggen. De bestelling van een klant geldt als een dergelijke offerte voor het afsluiten van een contract. Het contract komt tot stand door de aanname van de bestelling door Nuki, en wel door verzending van een orderbevestiging via de post, fax of e-mail, dan wel rechtstreeks door verzending van de bestelde waar. Bestellingen van de klant zijn bindend voor de klant vanaf aankomst bij Nuki.
 2. Nuki wijst er uitdrukkelijk op dat het zich de aanname of uitvoering van de bestelling – in het bijzonder naar de mate van de beschikbare leveringsmogelijkheden – moet voorbehouden. Nuki behoudt zich tevens voor, bestellingen van de klant te weigeren of niet uit te voeren, in het bijzonder wanneer er rekeningen uit andere bestellingen van de klant openstaan. Voorts heeft Nuki het recht, de bestelling te beperken tot een gangbare hoeveelheid voor een huishouden. Hieruit ontstaan voor de klant geen aanspraken, van welke aard dan ook. Indien Nuki de bestelling niet aanvaardt, wordt zulks de klant onverwijld te kennen gegeven; eventueel reeds door de klant uitgevoerde betalingen worden aan hem of haar terugbetaald.
 3. Voorbehouden blijven technische en vormgevingsafwijkingen van gegevens in brochures, catalogi en schriftelijke documenten alsmede model-, constructie- en materiaalwijzigingen in het kader van de technische vooruitgang en verdere ontwikkeling die redelijkerwijze aan de klant opgelegd kunnen worden, zonder dat hieruit rechten of aanspraken van welke aard of welke omvang dan ook jegens Nuki kunnen worden afgeleid.
 4. Individuele opgaven of eisen van de klant met betrekking tot bestelde waar of de door Nuki te verstrekken dienstverleningen of aanvullende dienstverleningen en leveringen moeten door Nuki schriftelijk bevestigd worden. Achteraf te kennen gegeven wensen voor wijziging kunnen – zonder wettelijke aanspraak van de klant – slechts in uitzonderlijke gevallen en tegen een dienovereenkomstige kostenvergoeding uitgevoerd worden.

§ 3 Contracttaal

De contractinhoud, alle overige informatie, klantendienst en afhandeling van klachten worden in meerdere talen aangeboden.

§ 4 Recht op afstandname in geval van verkoop op afstand

 1. Klanten die consumenten zijn in de zin van het Konsumentenschutzgesetz [de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming] kunnen binnen 14 dagen na het aannemen van de waar zonder opgave van redenen afstand doen van de aankoop. De opzeggingstermijn begint met aankomst bij Nuki van de kennisgeving van herroeping, die na het uitvoeren van de bestelling in het kader van de aannameverklaring via e-mail aan de klant wordt bezorgd. Indien de klant in een regio gevestigd is die een langere herroepingstermijn voorziet dan de hier voorziene, is die herroepingstermijn geldig.
  Verklaringen van afstandname vereisen geen redenen en dienen schriftelijk (e-mail, fax, post) of door terugzending van de waar plaats te vinden. Om te voldoen aan de verplichte termijnen voor terugtreding, volstaat het de verklaring van terugtreding naar

  Nuki Home Solutions GmbH
  Münzgrabenstraße 92/4
  8010 Graz
  E-mail: contact@nuki.io

  te sturen. In geval van terugtreding vindt een terugbetaling van de koopprijs slechts pro rata plaats tegen het terugbezorgen van de door de klant ontvangen goederen, en wel in een ongebruikte toestand waarin ze geschikt zijn voor wederverkoop.
  De retourzending van de koopprijs moet alsdan binnen 14 dagen na de verklaring van de terugtreding plaatsvinden. Ook moet de retournering van de waar uiterlijk binnen 14 dagen na de verklaring van herroeping door de klant plaatsvinden. Goederen dienen naar

  Nuki Home Solutions GmbH
  Münzgrabenstraße 92/4
  8010 Graz

  gestuurd te worden. Bij artikelen die negatief beïnvloed of beschadigd zijn door sporen van gebruik wordt door Nuki een gepaste vergoeding voor de waardevermindering aangerekend. Hetzelfde geldt indien bij teruggave van de waar toebehoren (handboeken, gebruiksbeschrijvingen, software enz.) ontbreekt.
  Er bestaat geen recht op terugtreding bij software waarvan de verzegeling door de besteller verwijderd is, noch bij dienstverleningen die online (bv. software) verstrekt zijn.
  Bij afsluiting van een contract bevestigen klanten (consumenten) dat ze geïnformeerd zijn omtrent hun wettelijk recht op terugtreding.
 2. Het recht op terugtreding van de klant geldt eveneens in het kader van een voorverkoop van waar door Nuki (zie onderstaande § 6 (2)).

§ 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden

 1. In principe geldt als overeengekomen die koopprijs voor de bestelde waren die uit de actuele brochures, catalogi, prijslisten, rechtstreeks uit de webshop of uit andere mededelingen van Nuki blijkt.
 2. Alle prijzen zijn in euro. Voor zover niet anderszins aangegeven zijn alle prijsvermeldingen brutomarktprijswaarden ‘af fabriek’ inclusief de wettelijke omzetbelasting, exclusief alle door de verzending ontstane onkosten.
 3. Indien in het kader van de verzending uitvoer- of invoerheffingen van toepassing worden, zijn ook deze voor rekening van de klant. Kosten die door derden verrekend worden, maken geen deel uit van leveringsprijzen en dienstverleningen.
 4. Bij verkopen aan klanten buiten de Europese Unie (EU) is geen omzetbelasting van toepassing; zij moeten echter de desbetreffende nationale invoerheffingen betalen. Bij verkopen aan ondernemers binnen de EU is geen Oostenrijkse omzetbelasting van toepassing mits er een btw-nummer overlegd wordt; zij dienen daarentegen de omzetbelasting in hun thuisland te betalen.
 5. Vorderingen tot vergoedingen moeten principieel na aankomst van de factuur op de in de factuur vermelde betaaldatum voldaan worden, of indien een betaaltermijn ontbreekt binnen zeven kalenderdagen vanaf aankomst van de factuur bij de gebruiker. Het factuurbedrag moet uiterlijk op de betaaltermijn op de in de factuur vermelde rekening overgeschreven zijn. Tot aan de volledige betaling van de desbetreffende productvergoeding is het gebruik van het product slechts herroepelijk toegestaan. Nuki kan in het bijzonder het verstrekken van die dienstverleningen achterhouden waarvoor de gebruiker achterstallig is met zijn vergoedingsbetalingen.
 6. Als datum van ontvangst van de betaling geldt de dag waarop het bedrag bij Nuki voorhanden is of waarop de dienovereenkomstige waarde op de in de factuur vermelde bankrekening van Nuki wordt gestort. Bij laattijdige betaling door de gebruiker rekent Nuki – voor zover er geen hogere kosten ontstaan zijn – wettelijke overschrijdingsrente aan, te beginnen op de 15de dag vanaf de factuurdatum. De met het opeisbaar maken verbonden aanmanings-, inlichtings- en overige kosten zijn voor rekening van de Gebruiker. Het recht van Nuki om verdergaande aanspraken op schadevergoeding te laten gelden, wordt hierdoor niet ingeperkt.
 7. Als betalingsmethoden worden door Nuki een creditkaart, online betaalsystemen (PayPal, online bankieren) alsook Sofortüberweisung aanvaard. Alle onkosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van de klant.
 8. De Gebruiker ziet ervan af, eventuele tegenaanspraken te verrekenen met aanspraken op vergoeding zijdens Nuki, tenzij deze tegenaanspraken door Nuki schriftelijk erkend of gerechtelijk vastgelegd zijn.
 9. Alle uit de contractuele relatie met Nuki voortvloeiende verschuldigde heffingen, met uitzondering van de inkomstenbelasting, zijn voor rekening van de gebruiker. Voor een ongerechtvaardigd inroepen van dergelijke heffingen dient Nuki schadeloos te worden gesteld en van gerechtelijke aanspraken te worden gevrijwaard.

§ 6 Leveringsvoorwaarden

 1. De levering geschiedt normaliter binnen zeven werkdagen vanaf de bestelling door de klant, echter in elk geval binnen 30 dagen na de besteldatum. Indien Nuki – bijvoorbeeld wegens onbeschikbaarheid van een bepaalde waar – een bestelling niet kan aannemen, wordt zulks de klant onverwijld medegedeeld.
 2. Het blijft Nuki voorbehouden, producten in het kader van een zogeheten ‘voorverkoop’ (pre-sale) aan te bieden en te verkopen. In dat geval geschiedt de betaling van de waar in het kader van het betalingsproces, terwijl de waar pas enige tijd nadien aan de klant wordt uitgeleverd. Met de bestelling en betaling van de waar stelt de klant bij de pre-sale voor zichzelf het recht veilig op het verwerven en de levering van een product. In dit geval wordt de klant in het kader van een elektronische orderbevestiging gewezen op de verwachte leveringsperiode en op eventuele, van deze AV afwijkende leveringscondities. Alsdan wordt de klant kort vóór de levering geïnformeerd omtrent de precieze leveringsdatum. De termijn van 14 dagen voor het verstrekken van een verklaring van terugtreding overeenkomstig § 4 (1) vangt pas aan bij het overnemen van de waar.
 3. Leveringen geschieden op het bij de registratie voor de webshop door de klant opgegeven adres. Bij onjuiste, onvolledige of onduidelijke opgaven door de klant zijn alle daardoor ontstane kosten voor rekening van de klant.
 4. De port-/verzendingskosten bedragen forfaitair
  • € 10,00 incl. btw voor leveringen naar EU-lidstaten;
  • € 15,00 voor internationale leveringen.

§ 7 Garantie

 1. De dienstverleningen van Nuki worden op basis van de algemeen geldende industrienormen, praktijken en wettelijke bepalingen verstrekt.
 2. Nuki garandeert dat de software en hardware die het voorwerp van het contract uitmaken op het tijdstip van de dienstverlening in bedrijfsklare toestand verkeren en aan de gangbaar vereiste eigenschappen en de op dit tijdstip gebruikelijke stand der techniek beantwoorden. Het is de klant evenwel bekend dat het, door toedoen van programmafouten, volgens de stand der techniek niet mogelijk is een algeheel feilloze computerdienstverlening te leveren.
 3. Nuki biedt geen garantie voor fouten of andere uitvallen van de dienstverlening
  • die teruggaan op fouten in de hardware, het besturingssysteem of de software van andere fabrikanten die buiten de invloedssfeer van Nuki liggen;
  • die aan normale slijtage te wijten zijn of veroorzaakt zijn door een onvakkundige bediening van welke aard dan ook zijdens de klant, die vermeden had kunnen worden bij een ordentelijke en zorgvuldige gebruikmaking;
  • ten gevolge van (i) gewijzigde besturingssysteemcomponenten, interfaces en parameters, (ii) gebruik van ongeschikte organisatiemiddelen en gegevensdragers, voor zover deze voorgeschreven zijn, (iii) atypische bedrijfsomstandigheden (in het bijzonder afwijking van de installatie- en opslagvoorwaarden) alsmede (iv) transportschade;
  • door toedoen van aanvallen door virussen of overige effecten die niet aan Nuki te wijten zijn, zoals brand, ongevallen, stroomuitval enz.;
  • door toedoen van overdrachtsfouten naar gegevensdragers of op het internet.
 4. Nuki aanvaardt geen garantie voor de gebruikelijke slijtage van de waar, noch voor gebreken die ontstaan zijn door onvakkundige hantering. Indien een vervanging of verbetering geen optie is (niet mogelijk, te grote inspanning, niet redelijkerwijze te verlangen, achterstalligheid van kredieten), heeft de klant aanspraak op een prijsverlaging of, indien het gebrek niet gering is, op opheffing van het contract (koopvernietiging). Vergoeding van gevolgschade (al dan niet wegens gebrek) alsmede van overige materiële gebreken, vermogensschade en aanspraken van derden jegens de klant is – voor zover het geen contract tussen een ondernemer en een consument betreft – uitgesloten.

§ 8 Risico-overdracht bij levering aan consumenten

Bij verzending van de waar gaat het gevaar voor verlies of beschadiging van de waar pas over op de consument zodra de waar aan de consument of een door hem of haar aangewezen derde afgeleverd wordt die een andere persoon dan de transporteur is. Indien echter de consument zelf het transportcontract heeft afgesloten, zonder hierbij van een door Nuki voorgestelde selectiemogelijkheid gebruik te maken, gaat het risico reeds bij de overhandiging van de waar over op de transporteur.

§ 9 Schadevergoeding

 1. Slechts in zoverre als opzet of grove nalatigheid kan worden aangetoond is Nuki in het kader van de wettelijke voorschriften aansprakelijk voor schade voor de klant door toedoen van organen, medewerkers, voltrekkers of overige personen die contractueel met de opdracht tot dienstverlening aan de klant belast zijn. Aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is, behoudens schade aan lijf en leden, uitgesloten.
 2. Indien de klant geen geschikte of in de branche gangbare veiligheidsmaatregelen getroffen heeft, is aansprakelijkheid voor gegevensverliezen en gegevensschade uitgesloten.
 3. Eventuele regreseisen die de klant zelf of die derden krachtens de productaansprakelijkheid in de zin van het Produkthaftungsgesetz [de Oostenrijkse wet op de productaansprakelijkheid] aan Nuki richten, zijn uitgesloten, tenzij de desbetreffende regresgemachtigde aantoont dat de fout binnen de invloedssfeer van Nuki werd teweeggebracht en op zijn minst aan grove nalatigheid te wijten valt.
 4. Gevallen van overmacht die het verstrekken van contractuele dienstverleningen aanzienlijk bemoeilijken of onmogelijk maken, geven Nuki het recht het vervullen van contractuele verplichtingen uit te stellen met de duur van deze hindernis alsmede een gepaste aanlooptijd. Stakingen, lock-outs, ingrepen van overheidswege waarvoor Nuki niet verantwoordelijk is en vergelijkbare omstandigheden staan gelijk aan overmacht, voor zover deze niet te voorzien, niet te beïnvloeden, ernstig en niet aan Nuki te wijten zijn. Aansprakelijkheid van Nuki is in deze gevallen eveneens uitgesloten.

§ 10 Gegevensbescherming

 1. De medewerkers van Nuki Home Solutions GmbH zijn aan de geheimhoudingsplichten van de gegevensbeschermingswetgeving onderworpen.
 2. In het kader van het bestelproces moeten klanten zich voor de webshop registreren. Iedere klant erkent dat het gebruik van in het kader van de registratie op te geven gegevens aangaande de klant (ook) voor de doeleinden van onze boekhouding en ons klantenregister opgeslagen en verwerkt worden. Voorts worden de gegevens aangewend voor het voldoen aan wettelijke voorschriften en voor de afhandeling van het betalingsverkeer.
 3. Met de registratie voor de webshop of gebruikmaking van dienstverlening door Nuki accepteert de klant uitdrukkelijk deze AV, de Gegevensbeschermingsbepaling van Nuki (op te roepen op https://nuki.io/nl/service/gegevensbescherming/) alsmede alle andere afspraken waarnaar daarin eventueel verwezen wordt. Klanten van Nuki zijn onderwezen omtrent deze Gegevensbeschermingsbepalingen en worden er dienovereenkomstig door gebonden.
 4. Klantgegevens worden niet aan derden doorgegeven, behalve wanneer dit absoluut noodzakelijk is voor de afhandeling van het contract.
 5. In geval van zendingen inzake dienstverleningen en producten door Nuki van welke aard dan ook is § 107 van het Telekommunikationsgesetz [de Oostenrijkse wet op de telecommunicatie] van toepassing.

§ 11 Plaats van de bevoegde rechtbank en toepasselijke wetgeving

 1. Deze AV zijn aan Oostenrijkse wetgeving onderworpen. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. Voor eventuele geschillen voortvloeiend uit of verband houdende met de AV wordt de materieel bevoegde rechtbank in Graz overeengekomen.
 2. Nuki heeft het recht deze AV te allen tijde te wijzigen en zal de klant ten minste één maand vóór het tijdstip van de beoogde inwerkingtreding van de gewijzigde AV schriftelijk informeren omtrent de wijzigingen en het tijdstip van de beoogde inwerkingtreding. De klant kan bezwaar maken tegen de wijzigingen. Indien tegen het tijdstip van de beoogde inwerkingtreding geen bezwaar aangetekend wordt, treden de gewijzigde AV in werking op het medegedeelde tijdstip.
 3. Wijzigingen aan en aanvullingen op deze AV alsook overige afspraken gelden enkel indien ze door Nuki schriftelijk bevestigd zijn.
 4. Indien individuele bepalingen van deze AV (in het bijzonder tegenover de bepalingen van het Konsumentenschutzgesetz) ongeldig of niet afdwingbaar zijn of worden, wordt de geldigheid of afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet aangetast. De ongeldige of niet afdwingbare bepaling moet door een geldige en afdwingbare bepaling vervangen worden, waarvan het economische doel en economische resultaat de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benaderen en recht doen aan de oorspronkelijke intentie van de contractpartijen. De contractpartijen verbinden zich ertoe, deze vervangende bepaling onverwijld schriftelijk vast te leggen en te ondertekenen.

§ 12 Opslag van de contracttekst, klantaccount

Nuki slaat de contracttekst op en stuurt u de bestelgegevens via e-mail. De AV kunnen te allen tijde op https://nuki.io/nl/service-shop/AV-webshop/ bekeken worden. Daarenboven worden bestellingen uit het verleden op het klantaccount beschikbaar gehouden.

Nuki Home Solutions GmbH
Münzgrabenstraße 92/4
8010 Graz
Oostenrijk
Handelsregisternummer: FN 422826 d (Kantonnale rechtbank Graz, als Rechtbank van koophandel)
E-mail: contact@nuki.io
Web: www.nuki.io
Btw-nr.: ATU69049727
Gegevensverwerkingsregister: 4014616
Gegevensbeschermingsbepalingen: https://nuki.io/nl/service/gegevensbescherming/
Stand: 05/2016


Vragen over Nuki?